תנאי השימוש לגולשים באתר עדשת עירום

ברוכים הבאים לאתר adasha.co.il, האתר עם הביצים, שלכם ובשבילכם. במסמך זה, בכל מקום בו יהיה כתוב "האתר", תהיה הכוונה גם למפעילי האתר. תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון רבים ככל האפשר, על מנת לעקוף את מגבלות השפה העברית, אולם הם מתייחסים במישרין לכל אחד ואחת מכם ומכן ויחולו כהסכם ביניכם לבין האתר.

 1. תחולת תנאי השימוש:

  בכניסתכם לאתר, בעיון בתכנים המופיעים בו, בהקלקה על הקישורים המופיעים בו, בהעלאת תכנים לאתר, בהורדת קבצים המאוחסנים באתר או בכל שימוש או צפייה אחרים בו אתם מקבלים על עצמכם ומסכימים לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של האתר ("תנאי השימוש") והם יחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין האתר.

  בכניסתכם לאתר אתם מצהירים ומתחייבים -

  • שעברתם את גיל 18 ואינכם קטינים ולא תאפשרו לקטינים גישה לתכני האתר;
  • שאתם מבינים שעם הכניסה לאתר תחשפו לתכנים ארוטיים ומיניים, גרפיים וטקסטואליים, שעלולים להיות בוטים ומפורשים;
  • שברצונכם לצפות בתכנים אלו ולא תהיה לכם כל טענה כלפי האתר מכל מין וסוג שהוא באשר לנזק שאותם תכנים יגרמו לכם;
  • שאין דבר האוסר עליכם לצפות בתכנים שבאתר ושהצפייה בהם היא בהתאם לחוק.

  בהעלאת תכנים לאתר אתם מצהירים ומתחייבים ש-
  • הנכללים בתכנים שאתם מעלים עברו את גיל 18 ואינם קטינים;
  • הנכללים בתכנים נתנו את הסכמתם ליצירת התכנים ולהעלאתם לאתר ושלא תהיה להם כל טענה כנגד האתר ביחס לכך;
  • שאין בתכנים משום הפרת חוק ו/או זכות צד שלישי כלשהו, לדוגמא פרטיות, זכות יוצרים וכיוב';
  • שכל הזכויות בתכנים (לרבות זכויות יוצרים) שייכות לכם ואתם מעניקים בזאת לאתר רשיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן או בטריטוריה לעשות כל שימוש שהוא בתכנים בכל דרך שהיא באתר ו/או בכל שיתוף פעולה שהאתר נוטל בו חלק;
  • שקראתם את כל האמור בתנאי השימוש באתר ואתם מסכימים לאמור בהם.
  • יתכן שבעתיד תנאי השימוש ישתנו או יחדלו מלחול, כולם או חלקם. הנוסח המחייב יהיה הנוסח העדכני המופיע באתר, ולא נוסח קודם. אתם מתבקשים לבדוק מפעם לפעם את נוסח התנאים החלים באתר כפי שהוא וכל שינוי יחייב אתכם.
  • בכל מקרה של שאלה ביחס לתנאים אלו או כל נושא אחר, הינכם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל הבהרה, בכתובת הדואל adasha@adasha.co.il

 2. השימוש באתר ואופן פעילותו

  • האתר כולל טקסטים, התכתבויות, ציורים, צילומים, קטעי וידאו וקטעי אודיו ו/או כל תוכן אחר שיפרסום באתר ("תכנים"). התכנים נמסרים לאתר אך ורק על ידי הגולשים והאתר אינו אחראי לתוכן התכנים.
  • חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש שהוא בתכנים המופיעים באתר, למעט להנאה פרטית ולא מסחרית. התכנים המופיעים באתר נמסרים במסגרת רשיון מוגבל לאתר עצמו וזכויות היוצרים המלאות בהם נותרו אצל יוצריהם. אסור כל שימוש באתר ו/או בתכניו, למעט צפיה לצרכים פרטיים, אלא בהסכמת האתר ו/או בעל זכות יוצרים בכל תוכן, לפי העניין.
  • מובהר בזאת, כי גם אם בעלי הזכויות בתמונות נתנו הסכמתם לשימוש כלשהו בתמונות, אסורה בזאת העתקת התמונות מהאתר ו/או כל שימוש אחר באתר על מנת לאפשר שימוש מסחרי או אחר כלשהו בתמונות
  • אסורה כל העתקה, יצירת יצירה נגזרת, התאמה או מניפולציה אחרת על תכני האתר.
  • האתר רשאי ועשוי, אך אינו חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי תוכן כזה או אחר הינו פסול, מאיים, מטעה, מגונה, פוגע, מפר זכויות של צד שלישי, מפר את התנאים, יש בו לשון הרע או שהוא מפר את דיני מדינת ישראל (להלן "תוכן פוגע") ולנקוט פעולה ביחס אליו מבלי שלמוסר התוכן או לכל אחד אחר תהיה כל תלונה על כך.
  • אם מצאתם תוכן פוגע כאמור, אנא דווחו עליו למערכת באמצעות הכפתור המתאים באתר ונטפל בכך.
  • למרות הכל, מובהר בזאת ואתם מבינים שהאתר לא יוכל למנוע המצאותו של תוכן פוגע באתר ואתם עלולים להיות חשופים לחומר כזה. לא תהיה לכם כל טענה ביחס לאתר בקשר לתוכן פוגע שנמצא בו.
  • במקרים מסויימים האתר שומר לעצמו את הזכות לבקר, לנטר, למחוק, לשנות, לערוך ולעדכן תכנים כאלו ואחרים המועלים אליו. אין בזכות זו או בשימוש בה כדי להטיל אחריות כלשהי על האתר לתכנים, אלא לתכנים ששונו על ידו בלבד. כל יתר האחריות נותרת בידי מעלה התוכן המקורי.
  • חל איסור מוחלט לבצע איזו מהפעולות הבאות באתר, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל אחת מפעילויות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק והמשתמש הפועל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:
   • עשיית כל שימוש בתכני האתר לצרכים שאינם אישיים ופרטיים. כל שימוש פומבי ו/או מסחרי כזה או אחר בתכני האתר ובאתר עצמו – אסור;
   • עשיית כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק "מיסגורו" באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של בעליו, בכתב);
   • עיון בתכני האתר אם לא עברת את גיל 18;
   • הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה לדוגמא "רובוט") לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו או כל שימוש אחר בתוכן שבו;
   • הפרת כל זכות קניין רוחני (כגון סימן מסחר או זכות יוצרים) של האתר ושל כל צד שלישי;
   • העלאת או הצגת תוכן באתר (וכן כל קישור לתוכן כזה) כשלצד שלישי זכויות בו ולא נתקבלה מראש הסכמתו של צד שלישי זה לפעולה;
   • העלאת כל תוכן לאתר המפר את הפרטיות של אחר או פוגע בו בדרך כלשהי, כהגדרת "תוכן פוגע" למעלה;
   • העלאת כל תוכן לאתר העוסק בקטינים או מתייחס אליהם.
  • האתר עלול לכלול מידע מסחרי שמפרסמים וחברים שונים מוסרים. המידע יכול להופיע בכל דרך שהיא, לרבות בתשלום לאתר או בכל דרך אחרת, אולם אין לראות בכך המלצה או עידוד לרכישת המוצרים או השירותים הנזכרים באתר. האתר לא יהיה אחראי לנכונות הנתונים המסחריים המופעים בו או בפרסומות שבו, ועליכם לבדקם באופן אישי.
  • מודגש בזאת כי האתר יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ואף בלא שהופרו תנאים אלו, לקרוא, לעיין, לבחון, לבדוק ולהסיר מהאתר כל תמונה, קובץ, קישור, סרטון, התכתבות פרטית בדואר פנימי או התכתבות באמצעי פומבי כמו פורום. או ציבורית וכן כל תוכן אחר. המשתמשים מודעים לכך, מסכימים לכך ולא יעלו לאתר כל תוכן שמחיקתו עלולה לגרום להם נזק.
 3. זכויות קניין וקניין רוחני רוחני ותלונות לאתר על הפרות או תוכן פוגע

  • בהגשת או פרסום תוכן כלשהו באתר, בכל דרך או מדיה שהיא, אתם מעניקים לאתר באופן בלתי חוזר רשיון לא בלעדי, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בלא תשלום, ללא הגבלה בטריטוריה, בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק באינטרנט, באינטרנט סלולארי, באתרים אחרים, בעיתונות כתובה, באמצעי תקשורת אחרים, באמצעי פרסום וכיוב') להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, לבצע ולהציג את התוכן, לבדו או בצירוף יצירות אחרות.
  • העלאת תוכן כלשהו לאתר על ידיכם משמעה כי הינכם מצהירים שאתם בעלי הזכויות היחידים בו, כי תוכן זה אינו פוגע באיש ואינו מפר את זכויותיו של איש, כי אתם רשאים לפרסמו באתר, כי אתם מסכימים לכל האמור בתנאים אלו וכי אתם רשאים להעניק רשיון לאתר כמתואר מעלה ביחס לאותו תוכן.
  • כל הזכויות (ולא רק זכויות היוצרים) באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים, למעט תוכן שהועלה על ידי הגולשים, שייכות לאתר בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמת האתר מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.
  • האתר אינו תומך בהפרות של זכויות יוצרים או כל זכות אחרת וכן בפגיעה במשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להיות אחראי לתכנים המועלים אליו ואף אינו יכול להכריע מי צודק במקרה של ספק. לכן, מדיניותנו היא לא להתערב בתכנים המופיעים אצלנו אלא אם התקבלה תלונה אודות תוכן פוגע כזה או אחר.
  • ניתן לשלוח תלונה ביחס לכל תוכן פוגע, לרבות אך לא רק, ביחס להפרות זכויות יוצרים, הפרת חוק כלשהי או כל תוכן פוגע אחר באמצעות דוא"ל adasha@adasha.co.il
  • עם קבלת תלונה מלאה הכוללת הסבר שיתקבל על דעת האתר, אנו נפעל להורדת התוכן הפוגע מהאתר מהר ככל האפשרות במגבלות העומדות בפנינו.
  • הודעה על הורדת התכנים והעתק מהפנייה לא תמסר למפרסם התכנים.
  • מי שתכניו הורדו, יהא רשאי לפנות ולבקש, והאתר יהיה רשאי למסור לו, את פרטי הקשר (שם, כתובת דוא"ל וכיוב') של המתלונן נגדו ועצם הגשת התלונה משמעה הסכמה למסירת הכתובת כאמור.
  • האתר לא יהיה אחראי לפתרון המחלוקת ביניכם ועליכם יהיה לפתור עניין זה ביניכם. האתר יכבד כל צו של רשות שיפוטית מוסמכת בעניין כזה.
  • האתר לא יהיה חייב למסור לאיש, לא למתלונן ולא למי שהתלוננו נגדו, את פרטיו האישיים של הצד השני, אלא אם נתקבל צו המחייב זאת כדין מרשות מוסמכת. עם זאת, אם יבחר האתר, יהיה רשאי לעשות כן במקרה בו יסבור שהדבר ראוי ונדרש לצרכי בירור תלונה שמצדיקה זאת.
 4. אחריות

  • האתר אינו אחראי בכל דרך או אופן שהיא לדיוק התכנים והשירותים המופיעים בו, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכדומה.
  • השירות, התכנים, המידע וכל יתר השימוש באתר מוצג ומוקנה למשתמשים כמות שהוא (as is), בלא כל אחריות או התחייבות שהיא. האתר אינו מעניק התחייבות ישירה או משתמעת כלשהי, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמת האתר, השירותים ותכניו לצרכי המשתמשים, היותו חוקי ואי הפרת זכויות צד שלישי כלשהו.
  • האתר יהיה רשאי לקדם ולעשות שימוש בתכנים כאלו ואחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מדיום ובכל דרך שהיא, מבלי שתהיה לכם או לכל אחד אחר כל טענה שהיא בדבר פגיעה בעסקיו או בענייניו שנגרמה עקב כך ולא תהיה כל אחריות לנזק כספי או אחר עקב קידום, אי קידום או מחיקת תכנים כלשהם.
  • אין כל הבטחה לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת ואין כל אחריות לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק אף באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן או לכל מטרה אחרת שתראה לנציגי האתר נחוצה בנסיבות ולא תהיה לגולשים ולמשתמשים כל טענה עקב כך.
  • האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר ישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש. כמו כן יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.
  • האתר אינו אחראי לכל וירוס, סוס טרויאני או תוכנה מזיקה אחרת שתוטמן במי מהתכנים המועלים אליו על ידי הגולשים. חובה על המשתמשים לבדוק היטב כל תוכן כאמור להמצאותם של תוכנות פוגעות או מזיקות.
  • האתר יפעיל מעת לעת גיבוי סביר של התכנים המופיעים בו לצרכים פנימיים של האתר, אולם הינכם מתבקשים לשמור אצלכם עותק של כל תוכן המועלה לאתר. במקרה של אובדן תכנים, מחיקתם או השחתתם – האתר לא יהיה אחראי לכך.
  • כל הפרסומות באתר וכל השירותים המוצעים בו הם באחריות מפרסמיהם או נותני השירותים. האתר אינו מנטר או מצנזר פרסומות או שירותים ואינו אחראי בדרך כלשהי לתוכנם ואיכותם.
  • האתר לא יהיה אחראי בכל דרך או צורה שהיא לכל נזק, עלות או הוצאה שיגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בו בדרך כלשהי, מתקלות הנובעות בו או ממנו ומכל מקרה הנובע ממנו, לכל צד ישיר או עקיף.
  • אתם מסכימים כי בשימוש או בחברות באתר אתם נוטלים על עצמכם את מלוא האחריות לכל נזק שעלול להגרם עקב השימוש באתר, עקב תכנים המופיעים באתר או שירותים המסופקים באתר או באתרים אליהם הוא מפנה.
  • בכל מקרה בו פעילותכם תגרום נזק, עלות או הוצאה אחרת (להלן "נזק") לאתר או לצד שלישי שידרוש פיצוי כלשהו מהאתר, אתם תהיו האחראים המלאים לכל נזק כאמור, ותפצו את האתר מיד עם דרישתו הראשונה בגין כל נזק, לרבות כל הוצאה שתדרש לצורך הגנה על האתר בפני טענה כאמור. במידת האפשר האתר יעדכן אתכם על כל נזק ו/או דרישה כאמור, לפי הפרטים שמסרתם בעת ההרשמה. מסירת פרטים לא נכונים לא תגרע מחובתכם זו.
  • האתר אינו מספק תמיכה טכנית למשתמשים. אם תתקבל פניה כלשהי שתענה מטעם כלשהו על ידי צוות האתר, הרי פניה זו, התשובה וההסתמכות עליה תהיה על אחריות המשתמש בלבד.
  • לשם הזהירות, מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם זה הפוטר את האתר מאחריות, תכלול הגדרת ה"אתר" גם כל מנהל, עובד, בעל מניות, בעל שליטה, בעל משרה, מפעיל, שותף, סוכן ו/או נציג.
 5. קישורים

  • קישור או סימון (Bookmarking) לעמוד פנימי באתר משמעו כאילו קיבלתם על עצמכם את האמור בתנאי שימוש אלו.
  • באתר עלולים להכלל קישורים, בין אם כתוכן גולשים ובין אם משולבים באתר עצמו. האתר אינו ממליץ על מי מהאתרים המקושרים, אינו קשור עימם ואינו אחראי לתוכנם. מובהר כי יתכן שחלק מהקישורים יופיעו באתר במסגרת שיתוף פעולה או תשלום כלשהו, אולם גם ביחס לקישורים אלו מבהיר האתר כי אינו אחראי עליהם וכי האחריות ביחס לתכנים הנכללים באותם אתרים מוטלת על אותם אתרים בלבד. מומלץ כי תבדקו היטב את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של כל אתר כאמור.
  • האחריות המלאה על קישורים אשר המשתמשים מעלים לאתר תהיה על כתפי כל משתמש, ואתם מתחייבים כי לא תעלו כל קישור שהוא לאתר, אלא לאחר שבדקתם אותו והוא אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו, אינו גורם נזק למישהו (בין אם לאתר או לצד שלישי), אתם רשאים להעלותו לאתר, הוא בהתאם לכל דין ואתם אחראים לכל המפורט בו. מובהר בזאת כי כל תביעה ו/או דרישה המתייחסת לקישור שהועלה על ידיכם לאתר תהיה באחריותכם המלאה בלבד, ואתם תשפו את האתר על כל נזק והוצאה שיגרמו לו עקב כך.
  • אם נתקלתם בקישור מפר זכויות, קישור שתוכנו פוגע או בקישור בעייתי מבחינה אחרת – אנא הודיעונו ונבדוק את העניין. אם נתקלתם בקישור "שבור" שהועלה על ידי מערכת האתר – אנא הודיעו לנו ונתקן אותו.
 6. סמכות ודין

  • תנאים אלו כפופים לדין הישראלי ויפורשו לפיו, בלבד. כל מחלוקת, סכסוך או דרישה אחרת תידון באופן בלעדי בפני בתי המשפט בתל אביב יפו וכל אחד מהמשתמשים כופף עצמו לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלו בעצם השימוש באתר ו/או בחברות בו.
 7. התיישנות תביעה

  • בשל אופיו המיוחד והדינמי של האתר, מוסכם בזאת על המשתמשים והחברים, שעל אף האמור בכל דין וחוק לא ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד האתר בחלוף שנתיים (2) שנים ממועד התגבשות עילת התביעה. כל תביעה שתוגש לאחר מועד זה תחשב בהסכמה כאילו התיישנה וויתור זה נחשב כהסכמה לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 8. שונות

  • אם בכל עת ימצא בית משפט מוסמך כי יש לשנות או למחוק תנאי מתנאים אלו, מוסכם כי השינוי יעשה בצורה הזהירה ביותר ובאופן שישמור את רוחם של התנאים כפי היא, וכך גם כל מחיקה תעשה באופן המועט ביותר האפשרי. יתר התנאים יוסיפו להיות בתוקף על אף כל מחיקה או שינוי כאמור.
  • בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריותו של "האתר", הכוונה היא לרבות החברה המפעילה אותו, בעלי מניותיה, מפעילי האתר, מנהליו, עובדיו, יועציו וכל מי מטעמו וכן כל השירותים, התוכנות, המידע, הנתונים, הכתובות הפעולות אותן הוא מאפשר לפעול וכל מידע או עיצוב אחר שבו.